Startujeme svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

26.01.2014 20:05

Bruntál - Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) představuje ve směsném komunálním odpadu významnou složku hmotností procentní podíl okolo 50 procent. V ekonomice systému nakládání s komunálním odpadem pak představuje významnou položku. Je zájmem města snížit toto procent na nejnižší možnou míru. Pro zjednodušení – čím menší množství směsného komunálního odpadu uložíme na skládku, tím více šetříme.

Z těchto důvodů už v roce 2012 začaly intenzivní přípravy TS Bruntál s.r.o. a města  na zavedení svozu BRKO. TS Bruntál s.r.o. se stala vlastníkem kompostárny v Kočově. Město i TS Bruntál s.r.o. využilo dotačních titulů na pořízení nádob  na sběr a svoz BRKO.

V letošním roce počítáme s rozmístěním až 220 nádob o obsahu 660 litrů (hnědé barvy) zejména v území města s rodinnou zástavbou, u zahrádkářských osad, ve školních zařízeních a nádoby budou   nabídnuty i podnikatelským subjektům s velkými areály s travnatými plochami. V současné době probíhá detailní rajonizace umístění nádob, zpracování logistiky svozu.  Nádoby jsou určeny pro odkládání rostlinných zbytků, a to zejména : posečená tráva, listí, rostlinné zbytky drobné frakce.  V roce 2015 pak bude následovat rozmisťování nádob 120 litrů a 240 litrů již s adresným umístěním.

Jiné biologicky rozložitelné odpady do nádob nevkládejte, zejména větve, kuchyňský odpad! Samozřejmě do těchto nádob nepatří ani žádný jiný odpad. Svezený BRKO pak bude kompostován na kompostárně v Kočově. Rok 2014 bude samozřejmě rokem zkušebním, kdy budeme systém průběžně vyhodnocovat a precizovat. Doufáme, že svým vstřícným přístupem a kázní   přispějete ke snížení množství směsného odpadu ve městě.