Krnovská čistička zahajuje zkušební provoz

Krnovská čistička zahajuje zkušební provoz

Krnov - Jedna z největších investičních akcí města Krnova posledních let - rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod - vstupuje do finální části. Stavba bude v úterý 28. června slavnostně předána Krnovským vodovodům a kanalizacím, s.r.o., a uvedena do zkušebního provozu. Rekonstrukci za 191 milion korun výrazně podpořila Evropská unie, když z Operačního programu Životní prostředí Krnov získal 123 milionů korun a Státní fond životního prostředí přispěl dalšími sedmi miliony.

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod je kapacitnější a výkonnější. Zatímco před úpravou byla dimenzována na přítok celkového znečištění od 58 tisíc ekvivalentních obyvatel, nyní je schopna vyčistit odpadní vody od 70 tisíc ekvivalentních obyvatel. Je tedy připravena na očekávaný nárůst znečištění odpadních vod přitékajících na čistírnu a také na další přítok splaškových vod z okrajových částí města, kde se kanalizace teprve bude budovat.

Nejnákladnější částí stavby byla intenzifikace a dobudování kalového hospodářství včetně zařízení na hygienizaci kalu. Kalové hospodářství nyní disponuje volnou kapacitou pro likvidaci nejrůznějších tekutých organických odpadů, vznikající bioplyn spalují nové kogenerační jednotky dostatečného výkonu. Přestavba čistírny přispěla rovněž k tomu, že zařízení i v budoucnu udrží kvalitu vypouštěných odpadních vod do toku řeky Opavy a splní standardy čištění dle požadavků vodního zákona. Dalším plusem je výrazné snížení hluku technologického zařízení, což ocení především obyvatelé Petrova dolu.

Rekonstrukce čistírenských provozních souborů a stavebních objektů probíhala za plného provozu od března loňského roku a provádělo ji sdružení firem ARKO TECHNOLOGY – ŽSD.

Odkanalizování a čištění odpadních vod, stejně jako zásobování pitnou vodou, v Krnově zajišťují Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., což je společnost se stoprocentní účastí města Krnova.