Krnovské městské byty čeká zvýšení nájemného. Pořadník bude zcela zrušen.

Krnov – Od srpna začnou v Krnově platit nová opatření obce - pro pronájem bytů a pro poskytování bytů v domech s pečovatelskou službou. Obsahují zásadní změny, které se dotknou jak stávajících nájemců městských bytů, tak žadatelů o ně. Jedná se o zvýšení nájemného a zrušení pořadníku žadatelů o přidělení městského bytu.
Dosavadní nájemné v bytech, v nichž nevzešlo z obálkové metody, činilo v případě bytu standardní kvality třicet korun za metr čtvereční plochy bytu za měsíc. Nyní se v souvislosti s deregulací nájemného zvyšuje ve středu města na pětačtyřicet korun, na hlavních a jim přilehlých ulicích na čtyřicet korun a v okrajových částech města na pětatřicet korun. Nájemné může být nižší, pokud je byt zařazen do nižší kategorie. „Při určení ceny nájemného jsme vycházeli jednak z cenové mapy vydané ministerstvem pro místní rozvoj a jednak ze znaleckých posudků bytů v různých lokalitách našeho města. V bytech, kde se nájemné dražilo v obálkové metodě, zůstává nájemné stejné, pokud není nižší, než nově stanovené nájemné,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.
Změněné nájemné začíná platit u nově uzavíraných smluv a smluv na dobu určitou od 1. srpna. To znamená, že pokud někomu například končí nájemní smlouva 30. září, při obnovení smlouvy mu od 1. října mu bude nájemné zvýšeno. Nájemci, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, zaplatí více od 1. ledna 2012. „Nájemce těchto bytů, v případě, že se jedná o manžele, tak oba, si budeme od podzimu postupně zvát k jednání, na němž je s novými podmínkami podrobně seznámíme,“ upozornila Lenka Andršová.
Ještě letos dojde také ke sjednocení výše nájemného v domech s pečovatelkou službou. V nich nyní existují dvě diametrálně odlišné výše nájemného: do sedmnácti korun za metr čtvereční plochy bytu u smluv uzavřených do 30. června 2009 a třicet korun za metr čtvereční plochy bytu za měsíc u smluv uzavřených od 1. července 2009. „Od 1. prosince letošního roku budou všichni platit třicet korun za metr čtvereční plochy bytu za měsíc, což je nižší, než v ostatních městských bytech. Je to z důvodu, že podmínkou nájemního vztahu v domech s pečovatelskou službou je odebírání placených sociálních služeb,“ vysvětlila Lenka Andršová.
Doslova převratnou změnou v nových pravidlech je zrušení pořadníku žadatelů o městský byt.
Od srpna každý, kdo má zájem o městský byt, v němž je stanovena základní cena nájemného, si musí hlídat veřejné nabídky bytů na úřední desce vedle radnice, na internetu, na nástěnce na odboru správy majetku města či v radničních novinách. Pokud o nabízený byt bude mít zájem, podá si žádost. Nájemce následně vybere bytová komise na základě bodového hodnocení žádosti. „Město k tomuto kroku přistoupilo po negativních zkušenostech spojených s dosavadním systémem přidělování bytů, kdy si žadatelé nemohli vybírat a museli přijmout byt, který jsme jim nabídli. Pokud jim nevyhovoval a odmítli ho, byli z pořadníku vyřazeni. Nyní jim toto hrozit nebude. Budou mít šanci ucházet se o byt, který bude splňovat jejich požadavky na velikost, lokalitu a technický stav,“ uvedla starostka Alena Krušinová s tím, že všem současným žadatelům o přidělení městského bytu, kteří při podání žádosti zaplatili zálohu 500 korun na složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě závazků v souvislosti s nájmem bytu, bude tento poplatek vrácen. Zrušení pořadníku se netýká bytů v domech s pečovatelskou službou.
Město Krnov v současné době vlastní sto devět domů a patnáct set čtyřicet šest bytů. V asi třech stovkách z nich platí nájemníci tržní nájemné, které vzešlo z obálkové metody - dražby o cenu za metr čtvereční. Ve zbývajících je stanovena základní cena, která se při přidělení nezvyšuje, a jejich nájemce se vybírá na základě bodového hodnocení.

Cenová mapa

Mapa obsahuje orientační údaje o výši nájemného v určených obcích, ve kterých skončila účinnost zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., a které měly víc než 2000 obyvatel podle ČSÚ k 1. 1. 2010.
Obvyklé nájemné v Krnově zde je k 31. 5. 2011 stanoveno na 63,30-70,00 Kč/m2/měsíc, celkem za standardní byt 4114- 4550 Kč/byt/měsíc.
Standardní byt pro určenou obec odpovídá nejčetněji se vyskytujícímu, typickému nájemnímu bytu v obci. Jeho určení je úkolem znalce, který zpracovává pro účel mapy nájemného posudek o výši obvyklého nájemného. Znalec při určení standardního bytu vychází z dostupných údajů ze Sčítání lidu domů a bytů a dále z ověření těchto skutečností na místním trhu nebo ve spolupráci s jednotlivými obcemi a městy.
Cenovou mapu najdete na www.mmr.cz, odkaz Bytová politika – Přechod na smluvní nájemné – Mapa nájemného.